JESEN�KY � PO�AS� A SN�HOV� ZPRAVODAJSTV�

 
TOPlist
 

  
V�b�r dne: 16.3. |17.3. |18.3. |19.3. |20.3.
Brann�
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-6 �C zata�eno   30 3 v provozu v provozu mimo provoz ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Ski are�l PROskil se nach�z� 200 m od hlavn� silnice Hanu�ovice - Jesen�k v obci Brann� Disponuje sjezdov�mi trat�mi o celkov� d�lce 2130 m, na kter� v�s vyveze dvojseda�kov� lanovka LEITNER a dva vleky EPV, s celkovou p�epravn� kapacitou 2020 os./hod. 
�ervenohorsk� sedlo
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-8 �C slab� sn�en� live kamera 25 10 omezen� omezen� 13 km upraven�, 15 km sj�zdn� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
�ervenohorsk� sedlo je jedn�m z nejzn�m�j��ch st�edisek ly�ov�n� na Morav�. Nab�z� 5 km trat� v�ech obt�nost�, snowpark. Napadl nov� sn�h! Podm�nky se d�le zlep�uj�. Plat� ceny vedlej�� sez�ny! Ve�ern� ly�ov�n� zru�eno. P�ije�te, nejlep�� Velikonoce jsou p�ece na hor�ch! T��me se na V�s! 
Doln� Morava
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-4 �C zata�eno live kamera 30 5 omezen� omezen� neupraven� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Podm�nky pro ly�ov�n� jsou po p�echodn�m omezen� provozu op�t dobr�. V ly�a�sk�m st�edisku SKI SN̎N�K v Doln� Morav� ly�ujeme. Vzhledem k m�rn�mu ochlazen� a poloze st�ediska lze p�edpokl�dat slu�n� ly�ov�n� a� do konce b�ezna. Nav�c nab�z�me celou �adu v�hod, a to zejm�na pro �koly, z�jmov� skupiny i dal��. T��me se na V�s. 
Filipovice
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-2 �C zata�eno   20 5 omezen� omezen� mimo provoz   trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Provozujeme VELIKONO�N� v�kend ! P�tek, sobota a ned�le 21, 22, 23.3. Jarn� ly�ov�n� za mimosez�nn� ceny. V�kend provoz od 9:00 do 17:00 hod. bez ve�ern�ho ly�ov�n�. Nev�hejte s ly�ova�kou pokud je�t� je kde ly�ovat. Jsme jedni z m�la! ! Ob�erstven� v provozu. T��me se na V�s ve SKIPARKU FILIPOVICE 
Jesen�k
Interaktivn� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
2 �C skorozata�eno live kamera 2 0 mimo provoz mimo provoz mimo provoz ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Ly�a�sk� vleky mimo provoz! 
Karlov
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-8 �C polojasno live kamera 35 0 omezen� omezen� omezen� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Podm�nky pro ly�ov�n� se vylep�ily. V provozu jsou are�ly Kazmarka, U Prad�du. SKI ARE�L Kop�ivn� obnov� provoz v p�tek 
Klep��ov
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-3 �C skorozata�eno live kamera 15 0 mimo provoz mimo provoz mimo provoz ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Ly�a�sk� st�edisko Klep��ov se nach�z� na okraji Hr. Jesen�ku 18 km od �umperka. K dispozici 4 vleky a 4 sjezdovky, um�l� zasn�ov�n�, ve�ern� ly�ov�n�, ly�a�sk� �kola, p�j�ovna, SKIBAR u hlavn� sjezdovky. Aktu�ln�: sez�na ukon�ena, d�kujeme za nav�t�vu a te��me se na V�s v p��t� sez�n� 
Lipov� L�zn�
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
1 �C skorozata�eno live kamera 0 0 mimo provoz mimo provoz mimo provoz ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
St�edisko mimo provoz!! 
Mal� Mor�vka
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-8 �C zata�eno live kamera 40 0 v provozu v provozu mimo provoz ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
t��me se na b�l� velikonoce - p�ije�te - je�t� nab�z�me voln� pokoje na Chat� Kop�ivn�. V sobotu 22. b�ezna 2008 V�m nab�z�me ve�ejn� testov�n� slalomov�ch a ob��kov�ch sjezda�sk�ch hol� BIRKI. M��ete prov��it nejen kvalitu, ale p�edev��m zvolit vhodnou d�lku - kolekce je vyrobena v d�lk�ch po 2,5 cm. A hole jsou to dobr� - jezd� s nimi Ondra Bank. 
Ostru�n�
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-6 �C zata�eno live kamera 15 10 mimo provoz mimo provoz 71 km sj�zdn� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
St�edisko mimo provoz!! 
Ov��rna - Prad�d
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-10 �C slab� sn�en� live kamera 150 10 v provozu v provozu 10 km upraven� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
V provozu ly�a�sk� vleky A, B, C,D V a M. V�clav�k. Kyvadlov� doprava 8 - 17 hod., SKI SERVIS v provozu 8 - 16 hod. Ceny j�zdn�ho z�stavaj� stejn� jako v lo�sk�m roce. Celodenn� dosp�l� 400 K�, d�ti do 12 let 280 K�, do 5 let 50 K�. Sjezdovky jsou denn� upravov�ny. Upraven� b�eck� stopa z Ov��rny na �v�c�rnu 
Paprsek
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-7 �C siln� sn�en�   27 5 v provozu v provozu 35 km neupraven� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
1 vlek v provozu- POZOR-JEZD�ME D�LE I VE ST�EDU, �TVRTEK , P�TEK A O V�KENDU-JSOU V�BORN� PODM�NKY. B�eck� stopy strojov� neupraven�, projet� od b�ka��, prachov� sn�h 
Pet��kov
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-6 �C zata�eno live kamera 40 5 omezen� omezen� 15 km sj�zdn� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
St�le velmi dobr� podm�nky, 4 vleky v provozu, provoz denn�. Ve�ern� ly�ov�n� dnes nen�. Centr�ln� parkovi�t� p�ed Pet��kovem zcela zdarma, skibusy k vlek�m v kyvadlov�m provozu od 9.00 do 16.40 h. 
P�emyslov
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-4 �C zata�eno   45 0 mimo provoz mimo provoz mimo provoz   trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Z d�vodu po��ru doln� stanice lanovky provoz ukon�en. 
Ramzov�
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-4 �C zata�eno live kamera 30 5 omezen� omezen� omezen� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Ly�a�sk� are�l Ramzov� za��n� v lokalit� Ramzov�, pokra�uje p�es �er�avu a kon�� v lokalit� �er�ku. Seda�kov� lanov� dr�ha je jedin� dr�ha, kterou se dostanete na vrcholy Jesen�k�. Celkov� maxim�ln� p�epravn� kapacita lanovek a vlek� je 3590 osob za hodinu. Ly�a�i a snowboardist� mohou sj�d�t p�es 8 km upravovan�ch sjezdovek 
Star� M�sto pod Sn�n�kem
Panoramatick� mapa
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
-2 �C zata�eno live kamera 27 5 omezen� omezen� 30 km upraven�, 18 km sj�zdn� ubytov�n� trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
Paprsek - 1 vlek v provozu, Hyn�ice pod Su�inou- v provozu 1 vlek- Su�ina jezd�me za ceny vedlej�� sez�ny. Skibus ukon�il provoz. Kun�ice Skitech - provoz ukon�en , Kun�ice U kaple - mimo provoz, St��brnice - mimo provoz, Mc Gregor - mimo provoz, Ol�anka - mimo provoz 
Zlat� Hory
Teplota Po�as� Live kamera Sn�h Nov� sn�h sjezdovky vleky b�eck� trasy Ubytov�n� Turistick� trasy Zaj�mavosti Fotogalerie
2 �C skorozata�eno   0 0 mimo provoz mimo provoz mimo provoz   trasy pro p��b�eck� trasycyklotrasy zaj�mavosti fotogalerie
St�edisko mimo provoz!! 

  Informace poskytla Horsk� slu�ba Jesen�ky a Holidayinfo - ofici�ln� informa�n� server �esk�ch hor.

 

Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
Penzion U Petra
Informa�n� server

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena