JESEN�KY � MYSLIVOST

 
TOPlist
�vod

  

Sou�asn� p��e o voln� �ij�c� �ivo�ichy, tedy i o zv�� m� svoji bohatou historii. V po��tc�ch v�voje lidsk� spole�nosti se jednalo pouze o lov. Ten m� v d�jin�ch v�voje lidstva nepopirateln� v�znam. V zem�ch s rozvinut�m hospod��stv�m nen� lov hlavn� podm�nkou �ivota, ale p�esto z�st�v� d�le�it�m n�strojem pro usm�r�ov�n� po�etn�ch stav� zv��e v os�dlen� a intenzivn� obhospoda�ovan� krajin�. Z prost�ho lovu se v pr�b�hu historick�ho v�voje stala myslivost.


Myslivost je souborem �innost� prov�d�n�ch v p��rod� ve vztahu k voln� �ij�c� zv��i jako sou��sti ekosyst�mu a spolkov� �innost sm��uj�c� k udr�en� a rozv�jen� mysliveck�ch tradic a zvyk� jako sou��sti �esk�ho n�rodn�ho kulturn�ho bohatstv�. Myslivost pln� i hospod��skou funkci t�m, �e vytv��� rovnov�hu mezi pot�ebami ochrany �ivo�i�n�ch druh�, jejich �etnost�, a omezen�m nep��zniv�ch vliv�, kter� n�kter� druhy zv��e sv�mi �ivotn�mi projevy zp�sobuj�.

  

Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
Ml�de� ��K
Penzion Pod Smrkem Lipov� L�zn�
Informa�n� server

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena