JESEN�K � PROPAGACE A TISK

 

TOPlist

Sada s n�zvem M�sto Jesen�k a okol� obsahuje 36 str�nkovou barevnou bro�urku s kompletn� nab�dkou v�ech turistick�ch mo�nost� Mikroregionu Jesenicko, p�ehledn� uspo��danou a rozd�lenou do jednotliv�ch z�jmov�ch sekc�. Bro�urka s vlo�en�m �ty�jazy�n�m DVD filmem, byla vyd�na s podporou EU a je neprodejn�. Tuto kolekci dopl�uje �ada 4 samostatn�ch barevn�ch let�k� cyklistick�ch okruh� na Jesenicku, s mapkami, profily a pr�vodci tras, v�etn� fot nejd�le�it�j��ch turistick�ch atraktivit. U t�to kolekce po��t�me s dopl�ov�n�m podobn�ch let�k� pro p�� a zimn� turistiku.

Ceny:
Barevn� bro�urka neprodejn�
D�rkov� DVD disk s bro�urkou     neprodejn�
Jednotliv� cyklotrasa 5,- K�


D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
740. let m�sta Jesen�ku

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena