JESEN�K � PROPAGACE A TISK

 

TOPlist

Sada s n�zvem Jesen�ky � hory, zdrav�, odpo�inek, obsahuje 32 str�nkovou barevnou bro�urku s kompletn� nab�dkou v�ech turistick�ch mo�nost� jesenick�ho regionu, p�ehledn� uspo��danou a rozd�lenou do jednotliv�ch z�jmov�ch sekc�. Bro�urku lze koupit v IC Jesenicka samostatn�, nebo v d�rkov� verzi v kazet� s vlo�en�m �ty�jazy�n�m DVD filmem. Tuto kolekci dopl�uje �ada samostatn�ch barevn�ch let�k�, kter� je�t� hloub�ji rozpracov�vaj� jednotliv� z�jmov� oblasti, dopln�n� kartonovou krabi�kou pro vkl�d�n� v�ech propaga�n�ch a informa�n�ch materi�l� z Kraje Vincenze Priessnitze (viz. obr.)

Ceny:
Barevn� bro�urka 20,- K�
D�rkov� DVD disk s bro�urkou 180,- K�
Jednotliv� barevn� let�k Kraje Vincence Priessnitze 10,- K�
Kartonov� krabi�ka Zdarma


D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
740. let m�sta Jesen�ku

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena