OSOBNOSTI M�STA

 

TOPlist
 
Vincenc Priessnitz (1799�1851) narodzi� si� na Gr�fenbergu, za�o�yciel uzdrowiska (leczy� zimn� wod� �r�dlan�, stosowa� terapi� wykorzystuj�c� prac� fizyczn�)  � 200 letnia rocznica urodzin
R�d Fugger� z Aug�purku r�d przedsi�biorc�w z XVI wieku
Nikolaj Vasilievi� Gogol (1809�1852) rodak z Ukrainy, pisarz, leczy� si� w uzdrowisku na Gr�fenbergu
Reginald Kneifel (1761�1828) pedagog, badacz przyrody, rodak z gminy Doln� Lipov�
Bernard Kutzer (1794�1864) rodak z miejscowo�ci Doln� �dol� ko�o Z�otych G�r (Zlat� Hory), rze�biarz, malarz
Josef Neugebauer (1850�1926) rodak z gminy Doln� Lipov�, pra�at, proboszcz
Josef Obeth (1874�1961) rodak z miejscowo�ci Terezin ko�o Mikulowic, rze�biarz, autor pomniku V. Priessnitza
Philo vom Walde (Jan Reinelt) (1858�1905) rodak z Go�uszowic ko�o G�ubczyc, poeta, filozof
Josef Reinhold (1885�1947) rodak z Ukrainy, lekarz, ordynator, prowadzi� uzdrowisko w Jeseniku 
Josef Schindler (1814�1890) rodak z Jablonca nad Nis�, lekarz w uzdrowisku Jesenik
Franz Schubert (1797�1828) kompozytor, rodak z Wiednia, rodzice pochodz�cy z Nowej Wsi ko�o Z�otych G�r
Edmund Weiss (1837-1917) rodak z Jeseniku, naukowiec i astrolog
Prof. MUDr. Richard Werner niemal�e zupe�nie zapomniany jesenicki rodak, lekarz, wybitny fachowiec i specjalista nowotwor�w z�o�liwych
Mikul� Wessel�nyi (1794�1850) rodak z Szibo (W�gry), polityk, m�wca
V�t�zslav Zeman (1916�1978) rodak z Havl��kova Brodu, zarz�dca jesenickiego muzeum
Adolf Raymann (1799�1883) burmistrz miasta, za�o�yciel fabryki tekstylnej 
Vladim�r K�rner pisarz (dziej kilku jego powie�ci toczy si� w Jeseniku)
JUDr. Milo� Ko�ka pisarz, autor powie�ci autobiograficznej po�wi�conej V. Priessnitzovi nazwanej "�r�d�a wody �ywej"
PhDr. Rudolf Zuber pracownik archiwum, pisarz, autor licznych publikacji krajoznawczych
 

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena