OSOBNOSTI M�STA

 

TOPlist
 

V�T�ZSLAV ZEMAN


  Rozvoj muzejn� a vlastiv�dn� pr�ce na Jesenicku po 2. sv�tov� v�lce je neodmysliteln� spojeno s osobnost� V�t�zslava Zemana, n�kdej��ho spr�vce jesenick�ho muzea.
 
Narodil se 15. prosince 1916 v Havl��kov� Brod�, av�ak podstatn� ��st jeho �ivota a pr�ce je spojena s Jesenickem, kde p�sobil a� do konce sv�ho �ivota. Ji� od sv�ch osmi let �il s rodi�i a sourozenci v Javorn�ku, kde byl jeho otec, lesn� in�en�r, zam�stn�n ve spr�v� komorn�ho �editelstv� arcibiskupsk�ch majetk�. Po absolvov�n� re�ln�ho gymn�zia a st�tn� grafick� �koly v Praze se d�le vyu�il fotografem a filma�em u pra�sk� firmy Str�minger. V l�t� roku 1938 se vr�til do Javorn�ku a ihned se hl�sil do slu�by na obranu vlasti p�ed n�meck�m fa�ismem jako �len Str�e obrany st�tu. V letech 2. sv�tov� v�lky p�sobil jako fotograf a filma� v Brn� a Ostrav�. Av�ak hned po osvobozen� se vr�til zp�t na Jesenicko, do m�sta sv�ho ml�d� � Javorn�ku. Zde p�evzal spr�vu m�stn�ho fotografick�ho z�vodu a po roce 1948 p�sobil jako pl�novac� technik v �ad� podnik�. S v�jimkou kr�tk�ho obdob� v letech 1950 � 1951 ji� Jesenicko neopustil. Na po��tku 50. let p�es�dlil do Jesen�ku a zde se stal z�hy du�� �il�ho vlastiv�dn�ho ruchu. St�l nap��klad u zrodu propaga�n� bro�urky �Na Jesenicku najdete nov� domov�, vydan� roku 1954 tehdej��m ONV v Jesen�ku. Obdobn� se pod�lel na prvn� skute�n� �esk� pov�le�n� publikaci o Jesenicku, kter� vy�la roku 1961 pod n�zvem �Jesenicko � z kraje pod Prad�dem� (nap��klad je autorem stati o dejin�ch m�sta Jesen�ku, Zlat�ch Hor, d�jin dolov�n� a napsal rovn� jeho obl�ben� t�ma � d�jiny �arod�jnick�ch proces� ve Slezsku). Od r. 1952 byl agiln�m �lenem jesenick� muzejn� rady a aktivn� se pod�lel p�i rozvoji muzejn� pr�ce v Jesen�ku. Po smrti spr�vce jesenick�ch musejn�ch sb�rek V. Krm��ka se stal 1.b�ezna 1960 V. Zeman jeho n�stupcem.
 
V t�m� roce p�evzal tak� veden� m�stsk� kroniky, kterou po n�kolikalet� p�est�vce v kronik��sk�ch z�pisech z p�edchoz�ch let vlastn� znovu zalo�il. V pr�b�hu 60. let bylo instalov�no v jesenick�m muzeu n�kolik muzejn�ch region�ln� zam��en�ch v�stav a expozic�. K nejatraktivn�j��m pat�ila bezesporu expozice v�novan� �arod�jnick�m proces�m na Jesenicku v 17. stol. V. Zeman je autorem des�tky samostatn�ch vlastiv�dn�ch prac� i studi� a �l�nk� v odborn�ch �asopisech i novin�ch (dlouh� l�ta nap��klad p�isp�val do Na�eho slova, Nov� svobody, Jesenick�ho rozhledu, atd.).
 
Po slou�en� b�val�ch m�stsk�ch studi� v jednotn� Vlastiv�dn� �stav v �umperku (dnes OVM �umperk) se stal kmenov�m autorem vlastiv�dn�ho sborn�ku Severn� Morava. V r�mci edi�n� pr�ce t�ho� �stavu publikoval �adu studi� v r�mci tzv. Vlastiv�dn�ch zaj�mavost� (nap�. o l�zn�ch v Lipov�, hradu Kalten�tejn atd.).
 
Nen� t� mo�no opomenout Zemanovu spolupr�ci s rozhlasem a televiz�, z n� vze�lo n�kolik zaj�mav�ch po�ad� o minulosti kraje, p�edev��m o autorov� �ivotn�m t�matu, tedy o vzpom�nan�ch �arod�jnick�ch procesech. Nezanedbatelnou ��st Zemanovy vlastiv�dn� pr�ce v�dy p�edstavovala p�edn�kov� �innost. Jako zan�cen� znalec historie a p��rody Jesenicka byl v�dy ochoten bez ohledu na voln� �as zaj�d�t do nejvzd�len�j��ch obc� a poutav� vypr�v�t. V�t�zslav Zeman zem�el p�ed�asn� 30. ledna 1978. Smrt jej zastihla uprost�ed p��prav na obnoven� muzejn� pr�ce po dokon�en� gener�ln� rekonstrukce budovy Vodn� tvrze � s�dla jesenick�ho muzea. Obnoven� expozi�n� a v�stavn� �innosti se ji� nedo�kal. Stejn� tak z�stala nedokon�ena jeho obs�hl� pr�ce o �arod�jnick�ch inkvizi�n�ch procesech. Je�t� mnoho dal��ho materi�lu z�stalo jen v rukopise. I tak zde z�stalo cenn� vlastiv�dn� d�lo budouc�m generac�m jako trval� odkaz Zemanovy celo�ivotn� l�sky k Jesenicku.
 
autor: Zd. Brachtl
 

D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
740. let m�sta Jesen�ku

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena