Připravenost na krizové situace

Informace pro občany Jesenicka

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sněhové a námrazové kalamity, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností.