KNIHA N�V�T�V

 

TOPlist

 P�idejte z�znam do knihy n�v�t�v

Od 1. 9. 2000 celkem 433 p��sp�vk� v knize n�v�t�v. Zobrazuji 1 str�nku z 44
  

Roman Janas janas@jen.cz 23.8.2007
Dobr� den, obrac�m se na V�s, ale i na �irokou ve�ejnost. U� rok se v�nuji str�nk�m o zajateck�ch t�borech na Jesenicku. Cht�l bych poprosit, pokud m�te jak�koliv materi�l, kter� by se mohl t�kat t�matu na t�chto str�nk�ch, pros�m o jeho zap�j�en�. Pomozte mi, co mo�n� nejv�ce zdokumentovat tuto neblaze proslulou kapitolu 2.S.V. (http://www.zajatecke-tabory.estranky.cz) D�kuji.
 
Michaela P�luchov� miskapelda@seznam.cz 18.7.2007
Dobr� den, pot�ebovala bych v�d�t, jestli m��u j�t ve �tvrtek ��dat na Pentagon o v�pis z trestn�ho rejst��ku. Pop�. kdy tam m��u j�t. Nem��u na internetu naj�t ��edn� hodiny. D�kuji za odpov��.
IC odpov�d�: ic@jesenicko.eu 7.8.2007
V�en� Michaelo, v�pis z trestn�ho rejst��ku d�l� matrika a ta se te� vr�tila do p��zem� radnice, kde jsme s�dlili do konce dubna my. Tak�e nemus�te chodit a� na Pentagon a tak� hledat ��edn� hodiny. Ur�it� V�m vyhov� i ve �tvrtek.J.K.
 
Zbyn�k Dvo��k dvorak.zbynek@centrum.cz 26.5.2007
Dobr� den.M��ete mi d�t tip na ubytov�n� co nejbl�e va�emu St�edisku voln�ho �asu DUHA? Sta�� turistick� ubytovna,nen� zapot�eb� ��dn� spec.luxus,co nejni��� n�klady.Telefon na infost�edisku nikdo nebere.D�kuji.Zbyn�k DVO��K.oSTRAVA
IC odpov�d�: info@jesenicko.eu 29.5.2007
V�en� Zby�ku, klasick� turistick� ubytovna v Jesen�ku bohu�el nen�, za to je zde �ada mo�nost� celkem levn�ho priv�tn�ho ubytov�n�. Sta�� si v sekci UBYTOV�N� navolit parametry "priv�t", "Jesen�k" a zadat cenu a vyhled�v�n� V�m nalezne vhodn� typy se v�emi kontaktn�mi �daji, v�etn� link� na jejich webov� str�nky. Jesen�k je mal� m�sto a d� se p�ej�t za 20 minut, tak�e to odnikud nen� daleko do centra, kde se DUHA nach�z�
 
Robin Papsik robikpapsik@seznam.cz 16.5.2007
Dobry den, muzete mi prosim zjistit kontakt na pani Silcovou? Dekuji
IC odpov�d�: info@jesenicko.eu 16.5.2007
Ahoj Robine, jedin� kontakt, kter� m�me na dotazovanou je bohu�el pouze adresa: Jarmila �ilcov�, Jesen�k, Horova 675, PS� 790 01. Pevnou telefonn� linku nem� a mobil n�m neposkytla. S pozdravem J.K.
 
Ond�ej Hlav��ek hlavacek.on@post.cz 6.5.2007
Dobr� den,cht�l bych se zeptat,zda-li n�kdo nezn� kontakt na firmu Fenix s.r.o. vyr�b�j�c� infra�erven� topn� syst�my.Moc bych pot�eboval kontakt,www str�nku,cokoliv D�kuji
IC odpov�d�: mic@mujes.cz 7.5.2007
V�en� pane Hlav��ku, sta�� zadat n�zev firmy do hled�n� v sekci firmy. Kontakt na ni je: telefon: 584 495 111, e-mail fenix@fenixgroup.cz a webov� str�nky http://www.fenixgroup.cz/
 
Pavla Moty��kov� pamoty@seznam.cz 30.4.2007
Dobr� den, cht�la bych se zeptat jestli n�hodou nev�te kdy se bude otev�rat Kaufland? D�kuji za odpov�d
IC odpov�d�: mic@mujes.cz 1.5.2007
V�en� Pavlo, p�esn� datum otev�en� n�m dosud nen� zn�m, nicm�n�, stavebn� �pravy jsou ve st�diu fini�e a otev�en by snad m�l b�t ji� p��t� m�s�c. V ka�d�m p��pad� o p�esn�m datu zah�jen� provozu budeme n�v�t�vn�ky informovat s p�edstihem v na�em zpravodajstv� AKTUALITY.
 
Michael Cory cory@jen.cz 7.4.2007
Tak� j� fand�m na�� z�stupkyni v sout�i Miss �R 2007 a pevn� douf�m, �e to v�em nat�e! Proto ji v�ichni pos�lejme SMS a hlavn� dr�me palce p��t� sobotu p�i fin�le. Michael
 
Lud�k Ferkl ludek.ferkl@seznam.cz 6.4.2007
Zdrav� v�echny z IC, fand�m kandid�tce na MISS �R 2007 Veronice Pompeov�, zkuste ji podpo�it zm�nkou o mo�nosti SMS hlasov�n� na Va�� hlavn� str�nce, v�dy� reprezentuje n� kraj!! D�kuji.
IC odpov�d�: mic@mujes.cz 6.4.2007
D�kujeme za pozdrav, u� se tak stalo a v�zvu k podpo�e Veronice jsme za�adili u� r�no jako prvn� bod do Aktu�ln�ho zpravodajstv�. Douf�me, �e se najde dostatek stejn�ch patriot� z Jesenicka, kte�� j� za�lou tak� sv�j hlas. Kolektiv pracovn�k� IC Jesenicka
 
Ji�� Smejkal info@sesn.cz 30.3.2007
Pros�m o opravu v sekci firmy -SE�N spol.s r.o.- o dopln�n� aktualizovan�ch dat ze dne 30.3.2007
IC odpov�d�: mic@mujes.cz 30.3.2007
V�en� pane Smejkale, Informace o Va�� firm� byly dnes aktualizov�ny v sekci FIRMY. D�kujeme za zaslan� informace
 
Jan �ustek info@happyhouse.cz 29.3.2007
�au v Jesen�ku, Jirko monitor u� m�, stejn� �ek� a� bude n�co lep��ho za prvn� m�sto, tak�e blahop�eju za skv�l� um�st�n� . Honza
IC odpov�d�: mic@mujes.cz 29.3.2007
D�kujeme do �pindlu, ocen�n� n�s samoz�ejm� t��. D�le�it�j�� ale, ne� podobn� ocen�n�, je fakt, �e tento t�den bychom m�li zaznamenat 1,5 miliont�ho n�v�t�vn�ka �esk� verze t�chto str�nek. S pozdravem Jirka
D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
Ml�de� ��K
J�zdn� ��d cyklobus�

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena