JESEN�K � HISTORIE M�STA JESEN�KU

 

TOPlist
 
1267 Prvn� p�semn� zpr�va, kde je m�sto jmenov�no jako �frei vom Walde� (odlesn�n� m�sto). Ji� od t�chto dob je dolo�eno dob�v�n� drah�ch kov�.
Po��tek 16. stolet� M�sto v majetku rodiny Fugger� a Aug�purku za��v� nejv�t�� d�ln� sl�vu.
1506 Biskup Jan Turzo ud�luje m�stu pr�vo u��vat m�stsk� znak, kter� zobrazuje slezskou orlici a hn�d�ho medv�da na zelen�m tr�vn�ku.
1547 Po vy�erp�n� lo�isek zlata je m�sto prod�no vratislavsk�m biskup�m.
1622�1684 Inkvizi�n� procesy s �enami obvin�n�mi z �arod�jnictv�.
1742 Rozd�len� Slezska po tzv. Vratislavsk�m m�ru. Tato ud�lost m�la nep��zniv� vliv na rozvoj pr�myslov� v�roby.
Po�. 19. stolet� Vznik l�ze�stv�, kter� je spjato se jm�nem zakladatele prvn�ho vodol��ebn�ho �stavu na sv�t� Vincencem Priessnitzem (1799�1851)
1881 Zalo�en� Moravsko-slezsk�ho sudetsk�ho horsk�ho spolku, kter� se zaslou�il o rozvoj turistiky a vybudov�n� horsk�ch chat a rozhleden v Jesen�k�ch.
1888 Otev�en� �elezni�n� trati Hanu�ovice � Glucholazy zlep�ilo spojen� m�sta s okoln�m sv�tem.
1913 Otev�en� re�ln�ho gymn�zia a s t�m souvisej�c� rozvoj vzd�l�n�.
1918 P��liv �esk�ho obyvatelstva na Jesenicko po vzniku �SR.
1938 Anexe Jesenicka N�meckem.
1945 Osvobozen� Jesen�ku a rozvoj m�sta jako v�znamn�ho st�ediska l�ze�stv� a turistiky.
1960 Za�len�n� okresu Jesen�k do okresu �umperk.
1996 Znovuobnoven� okresu Jesen�k po 36 letech.
D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena