FORMUL�� PRO P�ID�N� FIRMY

 

TOPlist
 

Po jeden�cti letech fungov�n� informa�n�ho syst�mu s dynamick�mi internetov�mi str�nkami podstatn� stoupla n�v�t�vnost Jesen�ku a poskytovan� slu�by kladn� hodnot� jak podnikatel� (v�etn� drobn�ch �emesln�k�), tak i obyvatel� m�sta a jeho host�, dom�c� i zahrani�n�. N�kter� firmy a organizace dnes ji� samy hl�s� na m�stsk� informa�n� centrum v�echny podstatn� zm�ny. Cht�li bychom s pomoc� tohoto formul��e jim tuto mo�nost uleh�it, aby sv�j z�znam mohli podat i prost�ednictv�m internetu. V���me, �e n�m v tom budete n�pomocni, nebo� na�e spole�n� �sil� p�inese prosp�ch i V�m.

Na t�chto str�nk�ch zve�ej�ujeme z�kladn� dotazn�k. Z�le�� pouze na V�s, kolik kolonek vypln�te. Sna�ili jsme se, aby V�m pr�ce s formul��em nezabrala moc �asu. Zaru�ujeme rovn�, �e poskytnut� data budou slou�it pouze k informov�n� ob�an� na�eho regionu a jeho n�v�t�vn�k� aby co nejrychleji nalezli po�adovanou slu�bu

N�zev: Kontakt:
Resort: Telefon:
S�dlo: Fax:
Ulice: Mobil:
��slo domu: WWW:
Obec: E-mail:
PS�:
Provozn� doba: Kontaktn� osoba:
Po: Titul:
�t: Jm�no:
St: P��jmen�:
�t:
P�:
So:
Ne:
Nab�z�te, prod�v�te:

 
  

 

Znovu p�ipom�n�me, �e zaps�n� do informa�n� datab�ze je bezplatn�. Pokud jste se ji� dnes rozhodli s M�stem spolupracovat, ��d�me V�s, abyste na Informa�n� centrum Jesenicka nahla�ovali zm�ny, kter� ve Va�� firm� v budoucnu nastanou (nap�. zm�na telefonn�ho ��sla, adresy, provozn� doby, roz���en� slu�eb, atd. �.) - datab�ze bude m�t smysl pouze v p��pad� aktu�ln�ch informac�. Ti�t�n� materi�ly ztr�c� vypov�dac� schopnost p�i zm�n� by� jedin�ho data. Po��ta�ov� datab�ze veden� a dopl�ovan� M�stem m��e b�t za Va�� ��inn� pomoci aktu�ln� v�dy. Informa�n� datab�ze Jesenicka a internetov� str�nky M�sta Jesen�ku jsou p��le�itost� pro v�echny.


T��me se na spolupr�ci s V�mi.
Informa�n� centrum Jesenicka
Tel: 584 498 155
Fax: 584 401 279
www.jesenik.org
e-mail: mic@mujes.cz
 
 
Zp�t na vyhled�v�n� firem
 
D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena